[Talk-TW] 終於上傳了第一個GPS ,GPX DATA

Timothy Wu g39328006 at ym.edu.tw
Fri Sep 14 04:38:13 BST 2012


五個號稱可編輯 OSM 的 iOS App 內
一個 commercial,一個 discontinued
剩三個,乍看之下看不出怎麼編輯 tag 就是了,
我手邊有個 iPod touch 或許可以玩玩,不過 touch
有太多事情不能做了。

Symbian 的確不錯了呀,至少有彩色嘛!
我是要從黑白手機升級起呢,嘻嘻嘻...


On 9/14/12 10:50 AM, 李昕迪 Lee, Sin-di wrote:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Software
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS
>
> 請笑納
>
> # 我用 Symbian 也很開心
>
> 2012/9/14 Timothy Wu <g39328006 at ym.edu.tw>:
>> 奇怪,回文怎麼變成亂碼?...
>> 啊,不管了,我想問的是,用 iPhone 的時候要登入這些資料的軟體都用什麼呀?
>> 我想要買我的第一個智慧手機,等著入手 iPhone 5。
>>
>> On 9/14/12 10:01 AM, Isaac wrote:
>>
>> ¶â¡A´¶³qªº GPS Logger ¦n¹³³»¦h¥i¥H³] way
>> point¡A¦ý¬O¨S¿ìªk¥[Ô£»¡©ú¡A¤ñ¦p¸ô¦W¡A¶m¹D½s¸¹...µ¥µ¥
>> ¤â¾÷³nÅ骺´N¦³³o­Ó¦n³B¡A¤£¹L¯Ó¹q¼µ¤£¤[
>>
>> 2012/9/14 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com>
>>> §A»¡ªº¬O way point ¶Ü¡H
>>>
>>> ¦b 2012¦~9¤ë14¤é¤W¤È9:05¡AIsaac <cwweng at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>> GPS logger ­n¤U tag ´N¤£¤è«K¤F
>>>>
>>>>
>>>> 2012/9/13 Yu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com>
>>>>> ¹³¬O³o¼Ëªº­y¸ñ°O¿ý¾¹ http://goo.gl/sRrog ¹êÅé²£«~¦Ó¤£¬Oµ{¦¡ªº¨ººØ
>>>>>
>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:17 ¼g¹D¡G
>>>>>
>>>>>> zinklink:
>>>>>>
>>>>>>   §A»¡ªº¬O¯u¥¿ªº GPS logger ÁÙ¬O iOS ªº app ©O¡H
>>>>>>
>>>>>>   ¸Ü»¡¦b SotM ¬Ý¨ì Ikiya ¥ý¥Íªº GPS log «D±`¸r¼}¡A¯u·Ç°Ú¡I
>>>>>>
>>>>>> ¦b 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:04¡AYu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>>>>> «Øij¨Ï¥ÎGPS
>>>>>>> logger¡A¯à¦Û°Ê¥Í¦¨gpx­y¸ñÀÉ¡A¥[¤W¨Ï¥Î¤W¬Û·í¬Ù¹q¡A«Ü¾A¦Xªø®É¶¡¨Ï¥Î
>>>>>>>
>>>>>>> Dennis Raylin Chen <b92612009 at gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È3:03
>>>>>>> ¼g¹D¡G
>>>>>>>
>>>>>>>> ¤£ª¾¹DiPadªºGPS·Ç«×¦p¦ó¡A§Ú¥Î§ÚªºMoto¤â¾÷GPSºë½T«×¬O­Ó´d¼@
>>>>>>>>
>>>>>>>> ¥u¦n§â±M·~ªºGPS½¥X¨Ó
>>>>>>>>
>>>>>>>> 2012/9/7 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com>
>>>>>>>>> ¦b 2012¦~9¤ë6¤é¤W¤È12:05¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710 at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>>>>>>>> http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986
>>>>>>>>> ¤Ó¦n¤F
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ¹ê§@¤F¤@¤U¡A¤ñ¸û¦³·Pı¡C
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ¤½¥q¦³¤@¥xIPAD¡A½Ð¦P¨ÆÀ°§Ú¸Ë¤F¤@­ÓAPP¡A¦Û¤v¥Ó½ÐªºAPP
>>>>>>>>>> ID¡A¦bÅçµý³o¤@Ãö¡A
>>>>>>>>>> ­É¤F¦Ñ±Cªº«H¥Î¥d¡A¿é¤J¸¹½XÁÙ¬O¥Ó½Ð¤£°_¨Ó¡C
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ¤Ï¥¿³o¥xIPAD¦³GPS¡A§Ú´N±a¥¦¡]¦³ÂI²Â­«¡^¡A¦b®aùب«¥~¤F¤@°é¡C·|¦Û¤w°O¿ý¡A
>>>>>>>>>> ÁÙÆZ²³æªº¡C¤]¶}©l²³æªºµe¹Ï¡A§Ú¦íªº³o°Ï¡A¥iµo´§ªº¦a¤èÁÙÆZ¦hªº¡C
>>>>>>>>>> ªÅ¥Õ«Ü¦h¡C
>>>>>>>>> ¥[ªo¡A¦³¥ô¦ó°ÝÃD³£¥i¥H¨Ó mailing list °Ý¡C
>>>>>>>>>> §Ú²{¦b¬O¥ÎWEBª©ªº¦a¹Ï½s¿è¾¹¦b½s¿è¡C
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ¦b·s¤â¤W¸ô5¨BùØ¡A¨«¨ì²Ä¤T¨B¡A¤§«e¥Xªù§Ñ¤F±a¯Èµ§¡A¨S§â¸ô¦W§Û¤U¨Ó¡C
>>>>>>>>>> ³oÀ³¸ÓAPPùØ­±¦³¡A¤£¹L¦]¬°¬O¤½¥qªºIPAD¡AÁÙ¬Oºâ¤F¡C
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> 9¤ë¤¤¡ANEXUS 7 7¦T¥­ªO¡A­nµo°â¤F¡AÅ¥»¡¤W­±°t³Æªº¬OA-GPS.
>>>>>>>>>> ¦h¤F¤@­ÓA¡A¨ì®É±Ñ¤U¥h¡A¦A©M¤j®a¤À¨É¡C
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>>
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-TW mailing list
>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-TW mailing list
>> Talk-TW at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-TW mailing list
>> Talk-TW at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>
>
>More information about the Talk-TW mailing list