[Talk-TW] 終於上傳了第一個GPS ,GPX DATA

Louis Liu pttdog at gmail.com
Fri Sep 14 05:32:36 BST 2012


我個人比較喜歡使用手機 tagging 的方法是照相。
JOSM 有個功能在編輯資料時載入照片,並且會將照片依據拍攝位置放置到相對應的地方。
一般手機拍照都支援幫照片加上地理座標資訊的功能。

我喜歡這種方法的原因是在手機輸入文字太慢了,拍照會快一些。
但是手機拍照要開程式、對焦...等動作,也是要花一些時間。

在 2012年9月14日下午12:19,Timothy Wu <g39328006 at ym.edu.tw> 寫道:
> 雖然是這麼說,然而美金99塊年費沒有限制發佈 app 的數目,
> 如果開發者有申請帳號有做其他 apps 的打算,倒也不算是多花了錢。
>
> 幾天後就要發佈的下一代 OS iOS 6 的定位好像還會參考路資。
> 不過行動力受限讓我覺得好像手握了台NB的感覺..
>
>
> On 9/14/12 11:44 AM, Yu-Cheng Lin wrote:
>
> iOS上真的不太理想,因為能上架的開發者也是要繳年費的(即使你的App是Free的也一樣)
> 建議使用其它平台,另外iPod touch無內建GPS晶片所以只靠WiFi定位基本上是不準而且行動力也大大受限
>
> 2012/9/14 Timothy Wu <g39328006 at ym.edu.tw>
>>
>> 五個號稱可編輯 OSM 的 iOS App 內
>> 一個 commercial,一個 discontinued
>> 剩三個,乍看之下看不出怎麼編輯 tag 就是了,
>> 我手邊有個 iPod touch 或許可以玩玩,不過 touch
>> 有太多事情不能做了。
>>
>> Symbian 的確不錯了呀,至少有彩色嘛!
>> 我是要從黑白手機升級起呢,嘻嘻嘻...
>>
>>
>> On 9/14/12 10:50 AM, 李昕迪 Lee, Sin-di wrote:
>>>
>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Software
>>>
>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS
>>>
>>> 請笑納
>>>
>>> # 我用 Symbian 也很開心
>>>
>>> 2012/9/14 Timothy Wu <g39328006 at ym.edu.tw>:
>>>>
>>>> 奇怪,回文怎麼變成亂碼?...
>>>> 啊,不管了,我想問的是,用 iPhone 的時候要登入這些資料的軟體都用什麼呀?
>>>> 我想要買我的第一個智慧手機,等著入手 iPhone 5。
>>>>
>>>> On 9/14/12 10:01 AM, Isaac wrote:
>>>>
>>>> ¶â¡A´¶³qªº GPS Logger ¦n¹³³»¦h¥i¥H³] way
>>>> point¡A¦ý¬O¨S¿ìªk¥[Ô£»¡©ú¡A¤ñ¦p¸ô¦W¡A¶m¹D½s¸¹...µ¥µ¥
>>>> ¤â¾÷³nÅ骺´N¦³³o­Ó¦n³B¡A¤£¹L¯Ó¹q¼µ¤£¤[
>>>>
>>>> 2012/9/14 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com>
>>>>>
>>>>> §A»¡ªº¬O way point ¶Ü¡H
>>>>>
>>>>> ¦b 2012¦~9¤ë14¤é¤W¤È9:05¡AIsaac <cwweng at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>>>>
>>>>>> GPS logger ­n¤U tag ´N¤£¤è«K¤F
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> 2012/9/13 Yu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com>
>>>>>>>
>>>>>>> ¹³¬O³o¼Ëªº­y¸ñ°O¿ý¾¹ http://goo.gl/sRrog ¹êÅé²£«~¦Ó¤£¬Oµ{¦¡ªº¨ººØ
>>>>>>>
>>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:17 ¼g¹D¡G
>>>>>>>
>>>>>>>> zinklink:
>>>>>>>>
>>>>>>>>   §A»¡ªº¬O¯u¥¿ªº GPS logger ÁÙ¬O iOS ªº app ©O¡H
>>>>>>>>
>>>>>>>>   ¸Ü»¡¦b SotM ¬Ý¨ì Ikiya ¥ý¥Íªº GPS log «D±`¸r¼}¡A¯u·Ç°Ú¡I
>>>>>>>>
>>>>>>>> ¦b 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:04¡AYu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> «Øij¨Ï¥ÎGPS
>>>>>>>>> logger¡A¯à¦Û°Ê¥Í¦¨gpx­y¸ñÀÉ¡A¥[¤W¨Ï¥Î¤W¬Û·í¬Ù¹q¡A«Ü¾A¦Xªø®É¶¡¨Ï¥Î
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Dennis Raylin Chen <b92612009 at gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È3:03
>>>>>>>>> ¼g¹D¡G
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ¤£ª¾¹DiPadªºGPS·Ç«×¦p¦ó¡A§Ú¥Î§ÚªºMoto¤â¾÷GPSºë½T«×¬O­Ó´d¼@
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ¥u¦n§â±M·~ªºGPS½¥X¨Ó
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> 2012/9/7 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ¦b 2012¦~9¤ë6¤é¤W¤È12:05¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710 at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ¤Ó¦n¤F
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> ¹ê§@¤F¤@¤U¡A¤ñ¸û¦³·Pı¡C
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> ¤½¥q¦³¤@¥xIPAD¡A½Ð¦P¨ÆÀ°§Ú¸Ë¤F¤@­ÓAPP¡A¦Û¤v¥Ó½ÐªºAPP
>>>>>>>>>>>> ID¡A¦bÅçµý³o¤@Ãö¡A
>>>>>>>>>>>> ­É¤F¦Ñ±Cªº«H¥Î¥d¡A¿é¤J¸¹½XÁÙ¬O¥Ó½Ð¤£°_¨Ó¡C
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> ¤Ï¥¿³o¥xIPAD¦³GPS¡A§Ú´N±a¥¦¡]¦³ÂI²Â­«¡^¡A¦b®aùب«¥~¤F¤@°é¡C·|¦Û¤w°O¿ý¡A
>>>>>>>>>>>> ÁÙÆZ²³æªº¡C¤]¶}©l²³æªºµe¹Ï¡A§Ú¦íªº³o°Ï¡A¥iµo´§ªº¦a¤èÁÙÆZ¦hªº¡C
>>>>>>>>>>>> ªÅ¥Õ«Ü¦h¡C
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ¥[ªo¡A¦³¥ô¦ó°ÝÃD³£¥i¥H¨Ó mailing list °Ý¡C
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> §Ú²{¦b¬O¥ÎWEBª©ªº¦a¹Ï½s¿è¾¹¦b½s¿è¡C
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> ¦b·s¤â¤W¸ô5¨BùØ¡A¨«¨ì²Ä¤T¨B¡A¤§«e¥Xªù§Ñ¤F±a¯Èµ§¡A¨S§â¸ô¦W§Û¤U¨Ó¡C
>>>>>>>>>>>> ³oÀ³¸ÓAPPùØ­±¦³¡A¤£¹L¦]¬°¬O¤½¥qªºIPAD¡AÁÙ¬Oºâ¤F¡C
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> 9¤ë¤¤¡ANEXUS 7 7¦T¥­ªO¡A­nµo°â¤F¡AÅ¥»¡¤W­±°t³Æªº¬OA-GPS.
>>>>>>>>>>>> ¦h¤F¤@­ÓA¡A¨ì®É±Ñ¤U¥h¡A¦A©M¤j®a¤À¨É¡C
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-TW mailing list
>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-TW mailing list
>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>
>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-TW mailing list
>> Talk-TW at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-TW mailing list
> Talk-TW at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-TW mailing list
> Talk-TW at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>


More information about the Talk-TW mailing list