[Talk-TW] 終於上傳了第一個GPS ,GPX DATA

李昕迪 Lee, Sin-di mcdlee at gmail.com
Fri Sep 14 05:53:47 BST 2012


我用 Symbian 上的 Sports tracker 和 Location tagger
就可完成這兩個任務

在 2012年9月14日下午12:32,Louis Liu <pttdog at gmail.com> 寫道:
> 我個人比較喜歡使用手機 tagging 的方法是照相。
> JOSM 有個功能在編輯資料時載入照片,並且會將照片依據拍攝位置放置到相對應的地方。
> 一般手機拍照都支援幫照片加上地理座標資訊的功能。
>
> 我喜歡這種方法的原因是在手機輸入文字太慢了,拍照會快一些。
> 但是手機拍照要開程式、對焦...等動作,也是要花一些時間。
>
> 在 2012年9月14日下午12:19,Timothy Wu <g39328006 at ym.edu.tw> 寫道:
>> 雖然是這麼說,然而美金99塊年費沒有限制發佈 app 的數目,
>> 如果開發者有申請帳號有做其他 apps 的打算,倒也不算是多花了錢。
>>
>> 幾天後就要發佈的下一代 OS iOS 6 的定位好像還會參考路資。
>> 不過行動力受限讓我覺得好像手握了台NB的感覺..
>>
>>
>> On 9/14/12 11:44 AM, Yu-Cheng Lin wrote:
>>
>> iOS上真的不太理想,因為能上架的開發者也是要繳年費的(即使你的App是Free的也一樣)
>> 建議使用其它平台,另外iPod touch無內建GPS晶片所以只靠WiFi定位基本上是不準而且行動力也大大受限
>>
>> 2012/9/14 Timothy Wu <g39328006 at ym.edu.tw>
>>>
>>> 五個號稱可編輯 OSM 的 iOS App 內
>>> 一個 commercial,一個 discontinued
>>> 剩三個,乍看之下看不出怎麼編輯 tag 就是了,
>>> 我手邊有個 iPod touch 或許可以玩玩,不過 touch
>>> 有太多事情不能做了。
>>>
>>> Symbian 的確不錯了呀,至少有彩色嘛!
>>> 我是要從黑白手機升級起呢,嘻嘻嘻...
>>>
>>>
>>> On 9/14/12 10:50 AM, 李昕迪 Lee, Sin-di wrote:
>>>>
>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Software
>>>>
>>>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS
>>>>
>>>> 請笑納
>>>>
>>>> # 我用 Symbian 也很開心
>>>>
>>>> 2012/9/14 Timothy Wu <g39328006 at ym.edu.tw>:
>>>>>
>>>>> 奇怪,回文怎麼變成亂碼?...
>>>>> 啊,不管了,我想問的是,用 iPhone 的時候要登入這些資料的軟體都用什麼呀?
>>>>> 我想要買我的第一個智慧手機,等著入手 iPhone 5。
>>>>>
>>>>> On 9/14/12 10:01 AM, Isaac wrote:
>>>>>
>>>>> ¶â¡A´¶³qªº GPS Logger ¦n¹³³»¦h¥i¥H³] way
>>>>> point¡A¦ý¬O¨S¿ìªk¥[Ô£»¡©ú¡A¤ñ¦p¸ô¦W¡A¶m¹D½s¸¹...µ¥µ¥
>>>>> ¤â¾÷³nÅ骺´N¦³³o­Ó¦n³B¡A¤£¹L¯Ó¹q¼µ¤£¤[
>>>>>
>>>>> 2012/9/14 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com>
>>>>>>
>>>>>> §A»¡ªº¬O way point ¶Ü¡H
>>>>>>
>>>>>> ¦b 2012¦~9¤ë14¤é¤W¤È9:05¡AIsaac <cwweng at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>>>>>
>>>>>>> GPS logger ­n¤U tag ´N¤£¤è«K¤F
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> 2012/9/13 Yu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com>
>>>>>>>>
>>>>>>>> ¹³¬O³o¼Ëªº­y¸ñ°O¿ý¾¹ http://goo.gl/sRrog ¹êÅé²£«~¦Ó¤£¬Oµ{¦¡ªº¨ººØ
>>>>>>>>
>>>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:17 ¼g¹D¡G
>>>>>>>>
>>>>>>>>> zinklink:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>   §A»¡ªº¬O¯u¥¿ªº GPS logger ÁÙ¬O iOS ªº app ©O¡H
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>   ¸Ü»¡¦b SotM ¬Ý¨ì Ikiya ¥ý¥Íªº GPS log «D±`¸r¼}¡A¯u·Ç°Ú¡I
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> ¦b 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:04¡AYu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> «Øij¨Ï¥ÎGPS
>>>>>>>>>> logger¡A¯à¦Û°Ê¥Í¦¨gpx­y¸ñÀÉ¡A¥[¤W¨Ï¥Î¤W¬Û·í¬Ù¹q¡A«Ü¾A¦Xªø®É¶¡¨Ï¥Î
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Dennis Raylin Chen <b92612009 at gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È3:03
>>>>>>>>>> ¼g¹D¡G
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ¤£ª¾¹DiPadªºGPS·Ç«×¦p¦ó¡A§Ú¥Î§ÚªºMoto¤â¾÷GPSºë½T«×¬O­Ó´d¼@
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ¥u¦n§â±M·~ªºGPS½¥X¨Ó
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> 2012/9/7 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> ¦b 2012¦~9¤ë6¤é¤W¤È12:05¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710 at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> ¤Ó¦n¤F
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> ¹ê§@¤F¤@¤U¡A¤ñ¸û¦³·Pı¡C
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> ¤½¥q¦³¤@¥xIPAD¡A½Ð¦P¨ÆÀ°§Ú¸Ë¤F¤@­ÓAPP¡A¦Û¤v¥Ó½ÐªºAPP
>>>>>>>>>>>>> ID¡A¦bÅçµý³o¤@Ãö¡A
>>>>>>>>>>>>> ­É¤F¦Ñ±Cªº«H¥Î¥d¡A¿é¤J¸¹½XÁÙ¬O¥Ó½Ð¤£°_¨Ó¡C
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> ¤Ï¥¿³o¥xIPAD¦³GPS¡A§Ú´N±a¥¦¡]¦³ÂI²Â­«¡^¡A¦b®aùب«¥~¤F¤@°é¡C·|¦Û¤w°O¿ý¡A
>>>>>>>>>>>>> ÁÙÆZ²³æªº¡C¤]¶}©l²³æªºµe¹Ï¡A§Ú¦íªº³o°Ï¡A¥iµo´§ªº¦a¤èÁÙÆZ¦hªº¡C
>>>>>>>>>>>>> ªÅ¥Õ«Ü¦h¡C
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> ¥[ªo¡A¦³¥ô¦ó°ÝÃD³£¥i¥H¨Ó mailing list °Ý¡C
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> §Ú²{¦b¬O¥ÎWEBª©ªº¦a¹Ï½s¿è¾¹¦b½s¿è¡C
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> ¦b·s¤â¤W¸ô5¨BùØ¡A¨«¨ì²Ä¤T¨B¡A¤§«e¥Xªù§Ñ¤F±a¯Èµ§¡A¨S§â¸ô¦W§Û¤U¨Ó¡C
>>>>>>>>>>>>> ³oÀ³¸ÓAPPùØ­±¦³¡A¤£¹L¦]¬°¬O¤½¥qªºIPAD¡AÁÙ¬Oºâ¤F¡C
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> 9¤ë¤¤¡ANEXUS 7 7¦T¥­ªO¡A­nµo°â¤F¡AÅ¥»¡¤W­±°t³Æªº¬OA-GPS.
>>>>>>>>>>>>> ¦h¤F¤@­ÓA¡A¨ì®É±Ñ¤U¥h¡A¦A©M¤j®a¤À¨É¡C
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Talk-TW mailing list
>>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-TW mailing list
>> Talk-TW at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-TW mailing list
>> Talk-TW at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>
> _______________________________________________
> Talk-TW mailing list
> Talk-TW at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw-- 
李昕迪 Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw


More information about the Talk-TW mailing list