[OSM-talk] [Tagging] nomoj de internaciaj objektoj / nazwy obiektów międzynarodowych / names of international objects

Tomek tomek at disroot.org
Sun Jan 12 16:07:17 UTC 2020


W dniu 20-01-12 o 13:13, Mario Frasca pisze:
> Bonjour Tomek,
> Je ne comprends pas ta obsession pour le espéranto. Pour moi, c'est
> une langue incompréhensible. Nous sommes dans une liste de courriels
> internationaux, il faut utiliser une langue internationaux. Sinon, ça
> se fait une Babel.
> Les Européens doivent comprendre les trois langues: allemand, anglais,
> français, et écrire une. Laisse toi comprendre pour les Européens,
> s'il te plait.
> Grazie.
> Sent from a Google-owned 华为 Mobile
EO
Mi ne komprenas la obsedon pri la angla lingvo. Ĝi havas preskaŭ neniujn
ecojn por internacia komunikado: tre komplika elparolo, kiu ne kongruas
kun skribo, multaj idiotismoj, plurpartaj verboj (pharsal verbs),
neregularaj verboj, aliaj neregularaĵoj, tre vasta vortprovizo (sed ne
vortfarado), ktp.
Kial mi devas kompreni anglan, germanan kaj francan? Ĉu OSM estas nur
por homoj de (okcidenta kaj eĉ ne tuta) Eŭropo? Kial franclingvanoj ne
lernu mian lingvon (la polan)? Estas preskaŭ neeble por plejparo de
homoj ekposedi tri fremdajn naturajn lingvojn, ĉiu havas multe da
neregularaĵoj. Mi nur batalas por egalaj rajtoj: aŭ ĉiu parolas en sia
lingvo (kaj aliuloj provas kompreni lin per ekz. Google Translate), aŭ
ĉiu parolas en komuna internacia lingvo, kiu estas egale facila por
ĉiuj: Esperanto.

PL
Nie rozumiem tej obsesji odnośnie języka angielskiego. Posiada on prawie
żadne cechy do komunikacji międzynarodowej: bardzo skomplikowana wymowa
niezgodna z pisownią, mnóstwo idiomów, czasowniki złożone, czasowniki
nieregularne, inne nieregularności, obszerne słownictwo (ale nie
słowotwórstwo), itp.
Dlaczego muszę zrozumieć angielski, niemiecki i francuski? Czy OSM jest
tylko dla ludzi z (zachodniej i nawet nie całej) Europy? Dlaczego
Francuzi nie mogą nauczyć się mojego języka (polskiego)? Jest prawie
niemożliwe dla większości ludzi biegle władać trzema językami obcymi,
każdy z nich ma mnóstwo nieregularności, wymaga mnóstwa nauki. Ja tylko
walczę o równe prawa: albo każdy mówi w swoim języku (i druga strona
stara się go zrozumieć używając np. Tłumacza Google), albo mówimy
wszyscy w jednym języku międzynarodowym, który jest równie łatwy dla
wszystkich: Esperanto.

FR
https://esperanto.net/fr/apprenez-lesperanto/

EN
https://esperanto.net/en/learn-esperanto/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tomek.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20200112/0f0d5970/attachment.vcf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20200112/0f0d5970/attachment.sig>


More information about the talk mailing list