[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna dan

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Mon Aug 3 06:36:46 BST 2009


++ 02/08/09 21:26 +0200 - Stefan de Konink:
>
>>  - Er is een issue voor "ways without nodes", zie [2]. Geen idee hoe dat
>>    gedaan hoort te worden. Een way over de area's? Iets anders? Iemand?
>
>Die kunnen we wel handigmatig fixen. Spelen op meer locaties.

Kleine verwarring van mijn zijde. Die "ways without nodes" zijn er niet 
meer binnen de A10 ring. De footnote verwijst ook naar een ander soort 
probleem, "floating islands". Daarvan zijn er ook geen meer, behalve die 
twee die ik in de footnote noemde.


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090803/de36b3c8/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list