[OSM-talk-nl] een amsterdam zonder keep right issues - bijna?dan

Rejo Zenger osm-talk-nl at subs.krikkit.nl
Fri Aug 7 10:32:07 BST 2009


++ 06/08/09 13:07 +0200 - Lambert Carsten:
>>
>> >Mijn voorstel zou zijn om het perron niet als area maar als way te
>> >tekenen.
>>
>> Waarom is dat?
>Ik zie de toegevoegde waarde van een perron als area niet. Integendeel het 
>maakt al die 'ways' die erop aansluiten nodeloos ingewikkeld. De mapfeatures 
>geeft aan dat het kan (als area aanmerken:"especially wider ones") maar ik 
>zie daar nauwelijks een discussie over dus het lijkt niet erg doordacht. 
>http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:railway=platform

Ok. Als je er alleen een way van zou maken, zou je dan voor perrons aan 
beide kanten een way maken, dus voor beide sporen? In het onderhavige 
geval komt namelijk de trap in het midden van het perron omhoog. Aan het 
eind van de roltrap kun je naar links voor het ene perron, rechts naar 
het andere. Of maak je een enkele way (met ref's naar beide sporen)? If 
so, hoe komt de trap daar dan aan?

>> Ik wil ID's. :)
>Die afkortingen weer.. !?  :)

Object nummers. 


-- 
Rejo Zenger . <rejo at zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090807/e2a9324d/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list