[Talk-TW] 終於上傳了第一個GPS ,GPX DATA

Timothy Wu g39328006 at ym.edu.tw
Fri Sep 14 03:12:25 BST 2012


奇怪,回文怎麼變成亂碼?...
啊,不管了,我想問的是,用 iPhone 的時候要登入這些資料的軟體都用什麼呀?
我想要買我的第一個智慧手機,等著入手 iPhone 5。

On 9/14/12 10:01 AM, Isaac wrote:
> ¶â¡A´¶³qªº GPS Logger ¦n¹³³»¦h¥i¥H³] way 
> point¡A¦ý¬O¨S¿ìªk¥[Ô£»¡©ú¡A¤ñ¦p¸ô¦W¡A¶m¹D½s¸¹...µ¥µ¥
> ¤â¾÷³nÅ骺´N¦³³o­Ó¦n³B¡A¤£¹L¯Ó¹q¼µ¤£¤[
>
> 2012/9/14 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com <mailto:mcdlee at gmail.com>>
>
>   §A»¡ªº¬O way point ¶Ü¡H
>
>   ¦b 2012¦~9¤ë14¤é¤W¤È9:05¡AIsaac <cwweng at gmail.com
>   <mailto:cwweng at gmail.com>> ¼g¹D¡G
>   > GPS logger ­n¤U tag ´N¤£¤è«K¤F
>   >
>   >
>   > 2012/9/13 Yu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com
>   <mailto:mumk3k6za at gmail.com>>
>   >>
>   >> ¹³¬O³o¼Ëªº­y¸ñ°O¿ý¾¹ http://goo.gl/sRrog ¹êÅé²£«~¦Ó¤£¬Oµ{¦¡ªº¨ººØ
>   >>
>   >> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com <mailto:mcdlee at gmail.com>>
>   ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:17 ¼g¹D¡G
>   >>
>   >>> zinklink:
>   >>>
>   >>> §A»¡ªº¬O¯u¥¿ªº GPS logger ÁÙ¬O iOS ªº app ©O¡H
>   >>>
>   >>> ¸Ü»¡¦b SotM ¬Ý¨ì Ikiya ¥ý¥Íªº GPS log «D±`¸r¼}¡A¯u·Ç°Ú¡I
>   >>>
>   >>> ¦b 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:04¡AYu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com
>   <mailto:mumk3k6za at gmail.com>> ¼g¹D¡G
>   >>> > «Øij¨Ï¥ÎGPS
>   logger¡A¯à¦Û°Ê¥Í¦¨gpx­y¸ñÀÉ¡A¥[¤W¨Ï¥Î¤W¬Û·í¬Ù¹q¡A«Ü¾A¦Xªø®É¶¡¨Ï¥Î
>   >>> >
>   >>> > Dennis Raylin Chen <b92612009 at gmail.com
>   <mailto:b92612009 at gmail.com>> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È3:03 ¼g¹D¡G
>   >>> >
>   >>> >> ¤£ª¾¹DiPadªºGPS·Ç«×¦p¦ó¡A§Ú¥Î§ÚªºMoto¤â¾÷GPSºë½T«×¬O­Ó´d¼@
>   >>> >>
>   >>> >> ¥u¦n§â±M·~ªºGPS½¥X¨Ó
>   >>> >>
>   >>> >> 2012/9/7 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com
>   <mailto:mcdlee at gmail.com>>
>   >>> >>>
>   >>> >>> ¦b 2012¦~9¤ë6¤é¤W¤È12:05¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710 at gmail.com
>   <mailto:timloo0710 at gmail.com>> ¼g¹D¡G
>   >>> >>> > http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986
>   >>> >>> ¤Ó¦n¤F
>   >>> >>>
>   >>> >>> >
>   >>> >>> > ¹ê§@¤F¤@¤U¡A¤ñ¸û¦³·Pı¡C
>   >>> >>> >
>   >>> >>> > ¤½¥q¦³¤@¥xIPAD¡A½Ð¦P¨ÆÀ°§Ú¸Ë¤F¤@­ÓAPP¡A¦Û¤v¥Ó½ÐªºAPP
>   ID¡A¦bÅçµý³o¤@Ãö¡A
>   >>> >>> > ­É¤F¦Ñ±Cªº«H¥Î¥d¡A¿é¤J¸¹½XÁÙ¬O¥Ó½Ð¤£°_¨Ó¡C
>   >>> >>> >
>   >>> >>> >
>   ¤Ï¥¿³o¥xIPAD¦³GPS¡A§Ú´N±a¥¦¡]¦³ÂI²Â­«¡^¡A¦b®aùب«¥~¤F¤@°é¡C·|¦Û¤w°O¿ý¡A
>   >>> >>> >
>   ÁÙÆZ²³æªº¡C¤]¶}©l²³æªºµe¹Ï¡A§Ú¦íªº³o°Ï¡A¥iµo´§ªº¦a¤èÁÙÆZ¦hªº¡C
>   >>> >>> > ªÅ¥Õ«Ü¦h¡C
>   >>> >>>
>   >>> >>> ¥[ªo¡A¦³¥ô¦ó°ÝÃD³£¥i¥H¨Ó mailing list °Ý¡C
>   >>> >>> >
>   >>> >>> > §Ú²{¦b¬O¥ÎWEBª©ªº¦a¹Ï½s¿è¾¹¦b½s¿è¡C
>   >>> >>> >
>   >>> >>> >
>   ¦b·s¤â¤W¸ô5¨BùØ¡A¨«¨ì²Ä¤T¨B¡A¤§«e¥Xªù§Ñ¤F±a¯Èµ§¡A¨S§â¸ô¦W§Û¤U¨Ó¡C
>   >>> >>> > ³oÀ³¸ÓAPPùØ­±¦³¡A¤£¹L¦]¬°¬O¤½¥qªºIPAD¡AÁÙ¬Oºâ¤F¡C
>   >>> >>> >
>   >>> >>> > 9¤ë¤¤¡ANEXUS 7 7¦T¥­ªO¡A­nµo°â¤F¡AÅ¥»¡¤W­±°t³Æªº¬OA-GPS.
>   >>> >>> > ¦h¤F¤@­ÓA¡A¨ì®É±Ñ¤U¥h¡A¦A©M¤j®a¤À¨É¡C
>   >>> >>> >
>   >>> >>> >
>   >>> >>> >
>   >>> >>> >
>   >>> >>> >
>   >>> >>> >
>   >>> >>> >
>   >>> >>> > _______________________________________________
>   >>> >>> > Talk-TW mailing list
>   >>> >>> > Talk-TW at openstreetmap.org <mailto:Talk-TW at openstreetmap.org>
>   >>> >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>   >>> >>> >
>   >>> >>>
>   >>> >>>
>   >>> >>>
>   >>> >>> --
>   >>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>   >>> >>>
>   >>> >>> _______________________________________________
>   >>> >>> Talk-TW mailing list
>   >>> >>> Talk-TW at openstreetmap.org <mailto:Talk-TW at openstreetmap.org>
>   >>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>   >>> >>>
>   >>> >>
>   >>> >>
>   >>> >> _______________________________________________
>   >>> >> Talk-TW mailing list
>   >>> >> Talk-TW at openstreetmap.org <mailto:Talk-TW at openstreetmap.org>
>   >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>   >>> >>
>   >>> >
>   >>> >
>   >>> > _______________________________________________
>   >>> > Talk-TW mailing list
>   >>> > Talk-TW at openstreetmap.org <mailto:Talk-TW at openstreetmap.org>
>   >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>   >>> >
>   >>>
>   >>>
>   >>>
>   >>> --
>   >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>   >>
>   >>
>   >>
>   >> _______________________________________________
>   >> Talk-TW mailing list
>   >> Talk-TW at openstreetmap.org <mailto:Talk-TW at openstreetmap.org>
>   >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>   >>
>   >
>   >
>   > _______________________________________________
>   > Talk-TW mailing list
>   > Talk-TW at openstreetmap.org <mailto:Talk-TW at openstreetmap.org>
>   > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>   >
>
>
>
>   --
>   §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-TW mailing list
> Talk-TW at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-tw/attachments/20120914/5e3ce4ff/attachment-0001.html>


More information about the Talk-TW mailing list