[Talk-TW] 終於上傳了第一個GPS ,GPX DATA

李昕迪 Lee, Sin-di mcdlee at gmail.com
Fri Sep 14 03:50:57 BST 2012


http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Software

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS

請笑納

# 我用 Symbian 也很開心

2012/9/14 Timothy Wu <g39328006 at ym.edu.tw>:
> 奇怪,回文怎麼變成亂碼?...
> 啊,不管了,我想問的是,用 iPhone 的時候要登入這些資料的軟體都用什麼呀?
> 我想要買我的第一個智慧手機,等著入手 iPhone 5。
>
> On 9/14/12 10:01 AM, Isaac wrote:
>
> ¶â¡A´¶³qªº GPS Logger ¦n¹³³»¦h¥i¥H³] way
> point¡A¦ý¬O¨S¿ìªk¥[Ô£»¡©ú¡A¤ñ¦p¸ô¦W¡A¶m¹D½s¸¹...µ¥µ¥
> ¤â¾÷³nÅ骺´N¦³³o­Ó¦n³B¡A¤£¹L¯Ó¹q¼µ¤£¤[
>
> 2012/9/14 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com>
>>
>> §A»¡ªº¬O way point ¶Ü¡H
>>
>> ¦b 2012¦~9¤ë14¤é¤W¤È9:05¡AIsaac <cwweng at gmail.com> ¼g¹D¡G
>> > GPS logger ­n¤U tag ´N¤£¤è«K¤F
>> >
>> >
>> > 2012/9/13 Yu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com>
>> >>
>> >> ¹³¬O³o¼Ëªº­y¸ñ°O¿ý¾¹ http://goo.gl/sRrog ¹êÅé²£«~¦Ó¤£¬Oµ{¦¡ªº¨ººØ
>> >>
>> >> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:17 ¼g¹D¡G
>> >>
>> >>> zinklink:
>> >>>
>> >>>  §A»¡ªº¬O¯u¥¿ªº GPS logger ÁÙ¬O iOS ªº app ©O¡H
>> >>>
>> >>>  ¸Ü»¡¦b SotM ¬Ý¨ì Ikiya ¥ý¥Íªº GPS log «D±`¸r¼}¡A¯u·Ç°Ú¡I
>> >>>
>> >>> ¦b 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:04¡AYu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com> ¼g¹D¡G
>> >>> > «Øij¨Ï¥ÎGPS
>> >>> > logger¡A¯à¦Û°Ê¥Í¦¨gpx­y¸ñÀÉ¡A¥[¤W¨Ï¥Î¤W¬Û·í¬Ù¹q¡A«Ü¾A¦Xªø®É¶¡¨Ï¥Î
>> >>> >
>> >>> > Dennis Raylin Chen <b92612009 at gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È3:03
>> >>> > ¼g¹D¡G
>> >>> >
>> >>> >> ¤£ª¾¹DiPadªºGPS·Ç«×¦p¦ó¡A§Ú¥Î§ÚªºMoto¤â¾÷GPSºë½T«×¬O­Ó´d¼@
>> >>> >>
>> >>> >> ¥u¦n§â±M·~ªºGPS½¥X¨Ó
>> >>> >>
>> >>> >> 2012/9/7 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com>
>> >>> >>>
>> >>> >>> ¦b 2012¦~9¤ë6¤é¤W¤È12:05¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710 at gmail.com> ¼g¹D¡G
>> >>> >>> > http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986
>> >>> >>> ¤Ó¦n¤F
>> >>> >>>
>> >>> >>> >
>> >>> >>> > ¹ê§@¤F¤@¤U¡A¤ñ¸û¦³·Pı¡C
>> >>> >>> >
>> >>> >>> > ¤½¥q¦³¤@¥xIPAD¡A½Ð¦P¨ÆÀ°§Ú¸Ë¤F¤@­ÓAPP¡A¦Û¤v¥Ó½ÐªºAPP
>> >>> >>> > ID¡A¦bÅçµý³o¤@Ãö¡A
>> >>> >>> > ­É¤F¦Ñ±Cªº«H¥Î¥d¡A¿é¤J¸¹½XÁÙ¬O¥Ó½Ð¤£°_¨Ó¡C
>> >>> >>> >
>> >>> >>> >
>> >>> >>> > ¤Ï¥¿³o¥xIPAD¦³GPS¡A§Ú´N±a¥¦¡]¦³ÂI²Â­«¡^¡A¦b®aùب«¥~¤F¤@°é¡C·|¦Û¤w°O¿ý¡A
>> >>> >>> > ÁÙÆZ²³æªº¡C¤]¶}©l²³æªºµe¹Ï¡A§Ú¦íªº³o°Ï¡A¥iµo´§ªº¦a¤èÁÙÆZ¦hªº¡C
>> >>> >>> > ªÅ¥Õ«Ü¦h¡C
>> >>> >>>
>> >>> >>> ¥[ªo¡A¦³¥ô¦ó°ÝÃD³£¥i¥H¨Ó mailing list °Ý¡C
>> >>> >>> >
>> >>> >>> > §Ú²{¦b¬O¥ÎWEBª©ªº¦a¹Ï½s¿è¾¹¦b½s¿è¡C
>> >>> >>> >
>> >>> >>> >
>> >>> >>> > ¦b·s¤â¤W¸ô5¨BùØ¡A¨«¨ì²Ä¤T¨B¡A¤§«e¥Xªù§Ñ¤F±a¯Èµ§¡A¨S§â¸ô¦W§Û¤U¨Ó¡C
>> >>> >>> > ³oÀ³¸ÓAPPùØ­±¦³¡A¤£¹L¦]¬°¬O¤½¥qªºIPAD¡AÁÙ¬Oºâ¤F¡C
>> >>> >>> >
>> >>> >>> > 9¤ë¤¤¡ANEXUS 7 7¦T¥­ªO¡A­nµo°â¤F¡AÅ¥»¡¤W­±°t³Æªº¬OA-GPS.
>> >>> >>> > ¦h¤F¤@­ÓA¡A¨ì®É±Ñ¤U¥h¡A¦A©M¤j®a¤À¨É¡C
>>
>> >>> >>> >
>> >>> >>> >
>> >>> >>> >
>> >>> >>> >
>> >>> >>> >
>> >>> >>> >
>> >>> >>> >
>> >>> >>> > _______________________________________________
>> >>> >>> > Talk-TW mailing list
>> >>> >>> > Talk-TW at openstreetmap.org
>> >>> >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>> >>> >
>> >>> >>>
>> >>> >>>
>> >>> >>>
>> >>> >>> --
>> >>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>
>> >>> >>>
>> >>> >>> _______________________________________________
>> >>> >>> Talk-TW mailing list
>> >>> >>> Talk-TW at openstreetmap.org
>> >>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>> >>>
>> >>> >>
>> >>> >>
>> >>> >> _______________________________________________
>> >>> >> Talk-TW mailing list
>> >>> >> Talk-TW at openstreetmap.org
>> >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>> >>
>> >>> >
>> >>> >
>> >>> > _______________________________________________
>> >>> > Talk-TW mailing list
>> >>> > Talk-TW at openstreetmap.org
>> >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>> >
>> >>>
>> >>>
>> >>>
>> >>> --
>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> _______________________________________________
>> >> Talk-TW mailing list
>> >> Talk-TW at openstreetmap.org
>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>
>> >
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Talk-TW mailing list
>> > Talk-TW at openstreetmap.org
>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-TW mailing list
> Talk-TW at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-TW mailing list
> Talk-TW at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>-- 
李昕迪 Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw


More information about the Talk-TW mailing list